Taloudellinen kehitys vuonna 2013

EB:n vuoden 2013 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 14,6 prosenttia, 199,3 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 173,9 miljoonaa euroa, vuonna 2012). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 8,1 miljoonaa euroa sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (oikaistu liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa, vuonna 2012, sisältäen Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulosta heikentäneet yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät). Liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia kuluja oli 9,0 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto 5,1 miljoonaa euroa, vuonna 2012).

Liiketoiminnan rahavirta vuonna 2013 oli 34,7 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa, vuonna 2012) ja nettokassavirta 28,7 miljoonaa euroa, sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyneen 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen (5,1 miljoonaa euroa, vuonna 2012). Nettovelkaantumisaste oli -46,1 % (6,1 %, vuonna 2012). Käyttökate jatkuvista toiminnoista oli 17,2 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa, vuonna 2012).

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 65,1 prosenttia (54,5 prosenttia 31.12.2012). Omavaraisuusasteen paranemisen keskeisimpänä syynä oli Test Tools -tuoteliiketoiminnan kauppa, joka paransi katsauskauden nettotulosta noin 24 miljoonalla eurolla.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 43,0 miljoonaa euroa (14,3 miljoonaa euroa 31.12.2012). Kassavaroja kasvatti ennen kaikkea Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynti. EB:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä sitovat yhteensä 20 miljoonan euron luotto- ja rahoituslimiittisopimukset, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Vuoden 2013 päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2013 tutkimus- ja kehitysinvestoinnit jatkuvissa toiminnoissa olivat 18,5 miljoonaa euroa (oikaistu 22,0 miljoonaa euroa, vuonna 2012) vastaten 9,3 prosenttia liikevaihdosta (oikaistu 12,6 prosenttia, vuonna 2012). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 14,3 miljoonaa euroa (oikaistu 17,9 miljoonaa euroa, vuonna 2012) ja Wireless-liiketoimintasegmentin jatkuvien toimintojen osuus 4,2 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa, jatkuvat toiminnot, vuonna 2012).

Katsauskauden tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 0,0 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (2,9 miljoonaa euroa, vuonna 2012). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa joulukuun 2013 lopussa oli 12,0 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa, 31.12.2012). Merkittävä osa aktivoiduista tuotekehityskuluista liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina. Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 1,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa, vuonna 2012).

Tutkimus- ja kehitysinvestoinneista, niiden aktivoinneista ja aktivoinneista tehdyistä poistoista aiheutunut kokonaisrasitus EB:n tuloslaskelmaan vuonna 2013 oli 20,1 miljoonaa euroa (19,9 miljoonaa euroa, vuonna 2012).

  


Konsernin laaja tuloslaskelma

            2013             2012
Jatkuvat toiminnot 1000 EUR 1000 EUR
    oikaistu
LIIKEVAIHTO 199 281 173 865
     
Liiketoiminnan muut tuotot 3 538 2 430
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -27 -186
Valmistus omaan käyttöön 12 518
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -12 425 -7 269
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -113 162 -101 077
Poistot -9 040 -7 052
Liiketoiminnan muut kulut -60 035 -60 161
     
LIIKEVOITTO 8 143 1 068
     
Rahoituskulut (netto) -920 -478
     
TULOS ENNEN VEROJA  7 222 590
     
Tuloverot -570 491
     
TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 6 652 1 081
     
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista  24 294 1 185
     
TILIKAUDEN TULOS 30 946 2 267
     
Muut laajan tuloksen erät:    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi    
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0 -815
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi    
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -36 189
     
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 30 910 1 641
     
Tilikauden tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille 30 946 2 267
  Määräysvallattomille omistajille 0 0
Yhteensä 30 946 2 267
     
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille 30 910 1 641
  Määräysvallattomille omistajille 0 0
Yhteensä 30 910 1 641
     
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:    
     
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR    
  Laimentamaton 0,051 0,008
  Laimennettu 0,051 0,008
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR    
  Laimentamaton 0,188 0,009
  Laimennettu 0,187 0,009
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR    
  Laimentamaton 0,239 0,018
  Laimennettu 0,238 0,017
     
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 129528 129413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 130092 130238