Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä

Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 94.291.974,00 euroa, josta tilikauden voitto on 5.387.116,35 euroa.

Hallitus ehdottaa 10.4.2014 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 15.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on torstai 24.4.2014.

Hallitus on voitonjakoehdotuksensa perusteena painottanut 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta jatkuvista liiketoiminnoista kertynyttä tulosta. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Oulussa, 19. päivänä helmikuuta 2014  

Seppo Laine
hallituksen puheenjohtaja
Jorma Halonen
hallituksen jäsen
Juha Hulkko
hallituksen jäsen
Staffan Simberg
hallituksen jäsen
Erkki Veikkolainen
hallituksen jäsen
Jukka Harju
toimitusjohtaja