Hallituksen toimintakertomus

Tase ja rahoitus

31.12.2013 taseen lukuja on verrattu 31.12.2012 taseeseen (MEUR) 12/2013 12/2012
oikaistu
1.1.2012
oikaistu
Pitkäaikaiset varat 46,1 46,8 43,7
Lyhytaikaiset varat 98,2 77,6 68,6
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 7,7
Varat yhteensä 144,4 132,2 112,3
Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
Muu pääoma 68,8 53,1 52,8
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 81,7 66,0 65,8
Pitkäaikaiset velat 6,1 8,5 6,6
Lyhytaikaiset velat 56,5 53,2 40,0
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 4,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 144,4 132,2 112,3

 
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu +17,6 MEUR
+/- käyttöpääoman muutos +18,7 MEUR
- korot, verot ja saadut osingot -1,6 MEUR
= liiketoiminnan rahavirta +34,7 MEUR
- investointien rahavirta +24,4 MEUR
- rahoituksen rahavirta -30,3 MEUR
= kassavarojen muutos +28,7 MEUR


Liiketoiminnan rahavirta kehittyi positiivisesti hyvän tuloksen ja pienentyneen käyttöpääomatarpeen ansioista erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin EB sai ennakkomaksuja tulevia projekteja varten ja kotiutti hyvin myyntisaamisiaan. Investointien rahavirta sisältää investointien lisäksi tuotot Test Tools –tuoteliiketoiminnan myynnistä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja rahoituksen rahavirran keskeisimpiä eriä ovat viimeisellä neljänneksellä maksettu pääoman palautus ja takaisin maksetut luottolimiitit.

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 54,3 miljoonaa euroa (63,0 miljoonaa euroa 31.12.2012). Lyhytaikaisissa veloissa korottomat ostovelat ja muut velat olivat 54,5 miljoonaa euroa (40,5 miljoonaa euroa 31.12.2012). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,3 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa 31.12.2012).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,9 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,5 miljoonaa euroa. Katsauskauden jatkuvien toimintojen kokonaispoistot olivat 9,0 miljoonaa euroa, sisältäen Automotive-liiketoimintasegmentissä yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 1,0 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli katsauskauden päättyessä 5,3 miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa 31.12.2012). Tuloslaskelman jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot 0,3 MEUR
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,7 MEUR
valuuttakurssivoitot ja tappiot -0,5 MEUR

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 65,1 prosenttia (54,5 prosenttia 31.12.2012). Omavaraisuusasteen paranemisen keskeisimpänä syynä oli Test Tools -tuoteliiketoiminnan kauppa, joka paransi katsauskauden nettotulosta noin 24 miljoonalla eurolla.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 43,0 miljoonaa euroa (14,3 miljoonaa euroa 31.12.2012). Kassavaroja kasvatti ennen kaikkea Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynti. EB:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä sitovat yhteensä 20 miljoonan euron luotto- ja rahoituslimiittisopimukset, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 8,5 miljoonaa euroa.