Hallituksen toimintakertomus

Automotive-liiketoimintasegmentti

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Tarjonta koostuu auton sisäisistä viihde- ja viestintäratkaisuista, kuten navigaatio ja käyttöliittymä (Human Machine Interface, HMI), autojen elektronisista ohjausyksiköistä (Electronic Control Units, ECU) sekä ajamista auttavista ohjelmistosovelluksista (Driver Assistance, DA). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalveluitaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja. EB ohjelmistotuotteita ovat navigaatio-ohjelmisto EB street director, käyttöliittymien suunnitteluohjelmisto EB GUIDE, EB tresos -tuoteperhe auton sisäisiin ohjelmistoihin ja niiden suunnitteluun, ja EB Assist -ohjelmistotuotteet ajamista helpottavien järjestelmien suunnitteluun. Näistä tuotteista EB saa lisenssimyyntituloa ja tuotteiden lisäksi toimituksiin sisältyy usein tuotekehityspalveluita asiakaskohtaista ratkaisua varten.

EB:llä ja AUDI AG:n tytäryrityksellä Audi Electronics Venture GmbH:lla (AEV) on yhteisesti omistettu yritys, e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB myös toimittaa yhteisesti omistetulle yritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita. EB omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %.

Automotive-liiketoimintasegmentin kehitys vuonna 2013

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2013 tammi-joulukuussa 25,0 prosenttia, 138,3 miljoonaan euroon (oikaistu liikevaihto 110,6 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012). Liikevaihdon kasvusta merkittävä osa tuli AUDIN kanssa yhteisesti omistetun yrityksen e.solutions GmbH:n nopeasta kasvusta. Liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa (oikaistu liikevoitto 3,3 miljoonaa euroa, tammi-joulukuu 2012). Tärkeimpiä tekijöitä liikevoiton paranemiselle olivat palvelu- ja ohjelmistomyynnin kasvu, T&K-kulujen pieni aleneminen, tehostunut projektihallinta ja toimenpiteet kustannusrakenteen parantamiseksi. Alkuvuoden aikana EB valittiin toimittajaksi useisiin johtaville autonvalmistajille toteutettaviin pitkäkestoisiin tuotekehitys- ja tuoteräätälöintihankkeisiin. Suurimmissa hankkeissa otettiin käyttöön aikaisempaa useammin hinnoittelumalli, jossa osa tuotekehitysvaiheen hinnasta korvataan uusien autojen toteutuvien toimitusmäärien mukaan määräytyvällä lisenssitulolla. Tällä autoteollisuudessa yleisellä hinnoittelumallilla projektikohtainen liiketulos ja positiivinen kassavirta saavutetaan yleensä vasta autojen valmistusvuosien aikana.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana EB kertoi liittäneensä EB street director -navigointiohjelmistonsa QNX CAR™ 2.0 -sovellusalustaan, joka on QNX Software Systems Ltd:n tuote tietoliikenneyhteyksillä varustettujen autojen edistyksellisten viihde- ja viestintäratkaisujen kehittämiseen. EB kertoi myös liittäneensä EB GUIDE GTF -käyttöliittymien kehitysalustansa Renesas Electronics Corporationin uusimpaan autoihin tarkoitettuun R-Car-sarjan järjestelmäpiiriin. Tämän ansiosta autonvalmistajat voivat hyödyntää Renesasin järjestelmäpiirin tehokkaita grafiikkaominaisuuksia EB GUIDE GTF -ohjelman avulla.

EB kertoi olevansa ensimmäisten yritysten joukossa, joka pystyy toimittamaan ASIL D -sertifioituja AUTOSAR-ympäristön turvallisuuskäyttöjärjestelmiä, ja on ensimmäinen yritys, joka on saanut kaksi turvallisuuden sertifiointia. Saadut sertifikaatit ASIL D ja SIL 3 ovat tiukimpia ISO 26262 / IEC 61508 -standardeissa määriteltyjä sähköisille ja elektronisille komponenteille tarkoitettuja toiminnallisen turvallisuuden luokitustasoja. Turvallisuuskäyttöjärjestelmien markkinat kasvavat, ja saadut sertifikaatit vahvistavat EB:n asemaa näillä markkinoilla.

Huhtikuussa EB kertoi avanneensa uuden autojen ohjelmistokehitykseen keskittyvän toimipisteen Romaniaan, Brasoviin. Uuden toimipisteen myötä yhtiö laajentaa autoteollisuuden ohjelmistokehitystiimejään Romaniaan. Uusi toimipiste keskittyy autoteollisuuden ohjelmistojen tuotekehitykseen ja testaukseen.

Kesäkuussa EB ja Daimler kertoivat vahvistavansa pitkäaikaista ja menestyksekästä yhteistyötään Daimlerin ajamista auttavien sulautettujen ohjelmistojen kehittämisessä. Tämän myötä otetaan käyttöön uusi yhteistyömalli, jossa EB ottaa vastuulleen roolin kuljettajaa auttavien ohjelmistojen toimittamisesta suoraan Daimlerille. Erottamalla ohjelmistot ja elektroniikkalaitteiston toisistaan EB ja Daimler pystyvät paremmin vastaamaan ajamista auttavien laitteiden ohjelmistojen kasvavaan moninaisuuteen. Se antaa myös molemmille osapuolille paremmat edellytykset keskittyä ydinosaamiseensa.

EB jatkoi T&K-panostuksiaan autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja ohjelmistotyökaluihin. Lokakuussa EB julkisti uuden version autojen käyttöliittymien kehitysalustastaan. EB GUIDE 5.5 sisältää runsaasti kuluttajatuotteiden, kuten älypuhelimien, inspiroimia ominaisuuksia, esimerkiksi: 3D-sisällön tuonnin, vaikuttavat grafiikka-animaatiot ja tehosteet, dynaamisen puheentunnistuksen sekä käyttöliittymän vuorovaikutteisuutta lisäävän monikosketus- ja eletunnistuksen. EB GUIDE 5.5:n avulla autonvalmistajat ja toimittajat voivat luoda HTML5-pohjaisella sisällöllä rikastettuja multimodaalisia käyttöliittymiä.

Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Kansainvälisessä taloudessa on jo näkyvissä elpymisen merkkejä ja kansainvälisen automarkkinan odotetaan kasvavan 3 % vuonna 2014, ennustaa saksalainen Autoteollisuuden liitto (VDA, Verband der Automobileindustrie). Autonvalmistajat ovat jatkaneet usean vuoden ajan investointejaan uusien automallien ohjelmistoihin, ja autoteollisuudessa ohjelmistotuote- ja palvelumarkkinan ennakoidaan jatkavan kasvuaan vuonna 2014. EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2014 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä.

Autojen elektroniikka- ja ohjelmistomarkkinan ennustetaan jatkavan kasvuaan pitkällä aikajänteellä. Beryllsin ´Tulevaisuuden autoelektroniikkateollisuuden rakenne 2025´ (Future Industry Structure of Automotive (FAST) Elektronics 2025) -tutkimus olettaa autoelektroniikkamarkkinan kasvavan vuoden 2012 215 miljardista eurosta 456 miljardiin euroon vuonna 2025 (CAGR 6 %).

Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoille kasvua luovat mm. seuraavat tekijät:

• Suuri osa autojen innovaatioista toteutetaan elektroniikan ja ohjelmistojen avulla. Autovalmistajat voivat kehittää enemmän ominaisuuksia ajoneuvoihin ja erottautua uusilla tuoteinnovaatioilla ohjelmistojen mahdollistaessa isoja harppauksia esimerkiksi mukavuuden, tiedonkulun, viihteen, voimansiirron ja viestinnän alueilla.

• Elektroniikkaratkaisujen ohjelmistoja ja laitteistoja ollaan osin eriyttämässä toisistaan, millä pyritään nopeuttamaan innovointia ja parantamaan laatua ja kustannustehokkuutta.

• Kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden sisältämiä käyttäjäkokemuksia ja ominaisuuksien runsautta myös autoihin, ja siitä syystä viihde- ja viestintäjärjestelmät tulevat yhä yleisemmiksi kaikkien hintaluokkien autoissa.

• Liikkuvalla langattomalla yhteydellä varustel-lusta autosta on tulossa yksi eniten kasvavista internet-yhteyden omaavista laitealustoista muiden langattomien kuluttajalaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten joukossa. Gartner ennustaa, että vuoteen 2016 mennessä USA:n ja Länsi-Euroopan tyyppisillä markkinoilla autojen ostajat pitävät internetin kautta toimivaa dynaamista sisältöä yhtenä avaintekijänä valitessaan edullisemman hintaluokan automerkkiä. Tämä käännekohta tullaan saavuttamaan jo aiemmin – vuoden 2014 aikana – kalliimman hintaluokan autoissa.

• Autoon langattomasti verkottuneiden (Con-nected Car) ratkaisujen ja pilviyhteyksien avulla autoihin on mahdollista tuoda uusia sovelluksia ja parempia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi oikea-aikaiset liikennetiedot navigointiin. Wearable-laitteet, kuten älykellot, ovat muodostumassa trendiksi massamarkkinoilla ja niiden odotetaan yhdistyvän langattomasti myös auton sisäisen teknologian kanssa. Kasvava tarve paremmalle mobiililaitteiden ja auton yhdistämiselle näkyy mm. kulutuselektroniikkatuotteita tarjoavien yhtiöiden julkistuksissa, kuten Applen “iOS autossa´ -julkaisussa tai esimerkiksi Googlen ilmoituksessa avoimesta autoteollisuuden allianssista (Open Automotive Alliance).

• Liikkuvan tietosiirtoyhteyden tarvetta kasvat-tavat myös kehitysaskeleet mm. autojen välisessä viestinnässä, autosta muihin järjestelmiin tapahtuvassa viestinnässä sekä ajamista auttavissa järjestelmissä (mukaan lukien ajoneuvojen itseohjautuvuusominaisuudet).

 • Uusia turvallisuutta lisääviä (Active Safety Systems) ja ajamista auttavia (Driver Assistance) toimintoja tuodaan markkinoille automaattisen ajamisen noustessa yhdeksi avaintrendiksi markkinoilla.