Automotive- ja Wireless-liiketoimintasegmentit

Tuotekehitys ja tuotetoimitukset

EB jatkoi tuotekehitysinvestointeja ja kansainvälisiä myynti- ja markkinointipanostuksia puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiinsa ja tuotealustoihinsa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhtiö lanseerasi EB Tough VoIP -puhelimensa teollisuusympäristöihin. Puhelin on sopiva vaativiin ympäristöihin, kuten tehtaisiin, rakennustyömaille, voimaloihin, kaivoksiin ja kuljetustoimintaan.

EB laajensi myös Android-pohjaisen tuotealustansa (EB Specialized Device Platform) valikoimaansa kolmella uudella alustaversiolla: älypuhelimella, tabletilla sekä LTE-yhteysmoduulilla. Nämä uudet tuotteet hyödyntävät massamarkkinoille tarkoitettuja ohjelmisto- ja laitteistoratkaisuja, joiden avulla esimerkiksi turvallisuus-, puolustus- ja teollisuuskäyttöön tarkoitettujen laitteiden valmistajat voivat kehittää kyseisten alojen vaatimukset täyttäviä, räätälöityjä tuotteita entistä nopeammin ja edullisemmin.

Huhtikuussa EB allekirjoitti sopimuksen Suomen puolustusvoimien kanssa taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun EB Tactical Wireless IP Network -järjestelmän toimituksista. Toimitus sisältää reititin- ja radioyksiköitä maavoimien viestintätarpeisiin. Sopimus oli jatkoa langattoman runkoverkon kehittämis- sekä pilottivaiheen sopimukselle, joka allekirjoitettiin syyskuussa 2011. Hankintasopimuksen arvo on 7,0 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Toimitukset oli tarkoitus saada päätökseen maaliskuun 2014 loppuun mennessä.

Syyskuussa EB esitteli puolustusteollisuudelle suunnattua tuoteportfoliotaan DSEI 2013 -messuilla Englannissa. Siellä EB demonstroi EB Tactical Wireless IP Network -järjestelmää, jonka avulla luodaan langaton laajakaistainen tiedonsiirtoyhteys.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana EB käynnisti taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimitukset Suomen puolustusvoimille ja toimitti erän erikoisterminaalituotteita eräälle asiakkaalle viranomaiskäyttöä varten.

Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynti

EB ja Anite plc allekirjoittivat 28.1.2013 sopimuksen, jonka mukaan EB myy Test Tools -tuoteliiketoimintansa Anitelle. Kauppa käsitti Oulussa sijaitsevan EB:n tytäryhtiön, Elektrobit System Test Oy:n koko osakekannan myynnin sekä liiketoimintaan liittyviä muita varoja Yhdysvalloissa ja Kiinassa. EB:n Test Tools -tuoteliiketoiminta tarjosi radiokanavan emulointityökaluja ja testausratkaisuja langattoman teknologian kehittämiseen. Se oli osa EB:n Wireless- liiketoimintasegmenttiä ja työllisti yhteensä 54 henkilöä Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa.

Anite maksoi EB:lle kauppahintana käteisellä 31,0 miljoonaa euroa. Kauppahintaa oikaistiin myöhemmin kaupantekohetken 31.1.2013 Test Tools -tuoteliiketoiminnan kassavaroihin, velkoihin ja käyttöpääomaan perustuvalla summalla, määrältään 0,8 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnillä oli noin 24 miljoonan euron positiivinen vaikutus EB:n vuoden 2013 nettotulokseen ja noin 28 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus.

Kustannussäästötoimenpiteet

EB käynnisti helmikuussa kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävät toimenpiteet Wireless- liiketoimintasegmentissä. Kustannusrakenteen parantamisen taustalla olivat liiketoiminnan muuttuneet tarpeet. Tammikuussa Wireless-liiketoimintasegmentissä päättyi liikesuhde rahoitusvaikeuksiin joutuneen yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa, ja sille suunniteltu tuote- ja palvelumyynti jäi toteutumatta. Lisäksi Wireless-liiketoimintasegmenttiin kuuluneen Test Tools -tuoteliiketoiminnan tammikuussa 2013 toteutetun kaupan yhteydessä osa myydyn liiketoiminnan kantamista yleisistä Wireless- liiketoimintasegmentin kustannuksista ei siirtynyt kaupan mukana ostajalle. Toimenpiteet saatiin päätökseen huhtikuussa ja niillä yhtiö arvioi saavuttavansa tavoittelemansa noin 2 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt Wireless-liiketoimintasegmentissä. Toimenpiteistä aiheutui yhtiölle noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.

Osana näitä toimenpiteitä EB vähensi Wireless- liiketoimintasegmentissä kansainvälisesti yhteensä 32 henkilöä, joista Suomessa 8 henkilöä. Tämän lisäksi EB keskitti joitakin Wirelessliiketoiminta-segmentin toimintoja Suomeen ja siirsi sen toimintojen painopistettä Yhdysvalloissa länsirannikolta itärannikolle, missä useat viranomaisasiakkaat sijaitsevat.

Elokuussa EB aloitti yhteistoimintaneuvottelut enintään 150 henkilön tilapäisestä lomauttamisesta, jolla tavoiteltiin noin 1,5 miljoonan euron kustannussäästöjä. Suunniteltujen lomautusten taustalla oli pienentynyt tilauskanta eräältä EB:n merkittävältä asiakkaalta vuoden 2013 toiselle vuosipuoliskolle, ja joidenkin erikoisterminaaliprojektien lykkääntyminen.

Neuvottelujen tuloksena EB aikoi lomauttaa enintään 150 henkilöä tilapäisesti Wireless- liiketoimintasegmentissä sopeuttaakseen kustannustasoaan loppuvuoden heikentyneen kysyntänäkymän vuoksi. Yhtiö totesi, että lomautusten tarve ja niiden kautta syntyvät kustannussäästöt voivat kuitenkin muuttua loppuvuoden näkymän täsmentyessä.

Marraskuussa EB päätti, ettei uusia lomautuksia enää tehdä. Syys-marraskuun 2013 aikana EB antoi 74 henkilölle lomautusilmoituksen enintään 90 päivän kokonais- tai osa-aikaislomautuksesta. Loppuvuoden täsmentyneen näkymän johdosta lomautusten määrää voitiin vähentää aiemmin ennakoidusta enimmäistasosta. Toteutuneiden lomautusten määrä väheni 64 henkilöön ja toteutuneet kustannussäästöt olivat 0,6 miljoonaa euroa.